> vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh chu? tri? cu??c g??p Nha? La?nh ?a?o Trung Qu??c – chau Phi
 M?i nh?t:2019-06-28 20:08:35   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 28/6, ta?i ?-sa-ka, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh chu? tri? cu??c g??p Nha? La?nh ?a?o Trung Qu??c – chau Phi. Ca?c Nha? La?nh ?a?o ?a? trao ???i y? kiê?n va? ?a?t ????c nha?n th??c chung r??ng ra?i vê? ca?c va?n ?ê? quan tro?ng nh? sau s??c h??p ta?c Trung Qu??c – chau Phi, u?ng h?? chau Phi pha?t triê?n va? c?ng viê?c cu?a Liên H??p Qu??c, ba?o vê? chu? nghi?a ?a ph??ng, ...

Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh nêu ra 3 ?iê?m chu? tr??ng nh? sau: M??t, chu?ng ta ca?n pha?i la?m ng???i ?i tr???c vê? pha?t triê?n cu?ng th??ng, la?m cho nh??ng tha?nh qua? h??p ta?c mang la?i ca?ng nhiê?u l??i i?ch cho nhan dan Trung Qu??c – chau Phi; Hai, chu?ng ta ca?n pha?i la?m ng???i da?n d??t h??p ta?c m?? c??a, ng?ng tu? ca?ng nhiê?u s??c l??c h?? tr?? chau Phi pha?t triê?n; Ba, chu?ng ta ca?n pha?i la?m ng???i ba?o vê? chu? nghi?a ?a ph??ng, ?o?ng go?p to l??n h?n cho viê?c gi?? gi?n tra?t t?? qu??c tê?.

T??ng Th? ky? Liên H??p Qu??c Gu-tê-re?t cho biê?t, Trung Qu??c ?a? pha?t huy vai tro? ti?ch c??c hê?t s??c quan tro?ng cho viê?c thu?c ?a?y chau Phi pha?t triê?n.

历史3d121期开奖